حلقه فقه اجتماعی 29 دی ماه 97

4 بهمن 20:19
حلقه فقه اجتماعی انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه در تاریخ 29 دی ماه سال 97 برگزار گردید.

چکیده ای از چند جلسه کارگروه ( شان اجتماعی) از حلقه فقه اجتماعی با تکیه برآیات ، روایات، رویه ی فقها وعرف؛ دو مسئله محوری:
۱- معیار تعیین حقوق با توجه به شئون شغلی و اجتماعی.
۲- معیار و شاخص بهره وری از سرمایه و درامدها حاصله.
الف؛ حقوق:
اما معیار و شاخص حقوق( با توجه به موضوع حقوق نجومی چیست؟)
الف، ارزش کار و تولید، چه در بدنه دولت و چه در بازار کار، صرف نظر از جایگاه و هزینه تمام شده، بازار هست که تعیین می کند، بازار هم تابع مطلوبیت برای مردم هست.( البته بین مطلوبیت واقعی و پروپاگاندائی جداست وجای تامل بیشتر دارد).
امامعیار؛با توجه به جایگاه، هرچه جایگاه به سطح ومنزلت امامت نزدیک تر باشد، رویکرد حداقلی نسبت به هم ترازان، ترجیح می یابد.
ب: بهره وری؛ امابهره وران حسب حکم، سه دسته اند،
دو گروه و دودسته رابطه شان نسبت به بهره وری حداقلی، یا الزامی است، یا ترجیحی و دسته سوم، تساوی الطرفین ؛ است.
اگرچه آیات و روایات مشوق به بهره وری از نعمات داریم، مثل ؛ من حرم زینه الله، یا الطیبات للطیبین و...یا روایات مشوق مرکب خوب، خانه وسیع ...
اما کسانی که دارای شان و منزلت امامتی هستند، محور حکم الزامی هستند؛ زیرا ادله ای نظیر؛ آیات و روایت، مُحدِّد، مُحذِّر دال بر اولویت حقوق، ارحام، همسایه، همکیش، یا ادله ای که توبیخ میکند انسان با شکم پر سر بر بالین گذارد در حالی همسایه و ارحام او گرسنه اند، روایت ( من اصبح) آیه (حق معلوم للسائل و المحروم) سوره ضحی ...
اما کسانی که قصد مرجعیت، اجتماعی از موضع دینی و اخلاقی دارند، یا قصد تربیت نفس و متعالی شدن دارند،این افراد ترجیح دارد مثل افراد دارای پایگاه امامت می باشند، عمل کنند، البته فرقی ندارد در درون حکومت باشند یا بیرون، همان ادله می آید. والا تاثیر تربیتی و لیاقت مرجعیت ندارند.
دسته سوم تکلیف آنان مشخص است.
البته در هر زمان و مکان تعین کننده حداقل و حداکثر، تحقیق میدانی و عرف می باشند

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما